RUM FÖR HÅLLBARA MÖTEN

Vi erbjuder rum för hållbara möten. Det innebär att vi arbetar med hållbarhet i alla led – från hållbara inköp av råvaror, material och produkter – till att välja hållbar el och miljöutbilda vår personal. Vi är stolta över vårt sätt att arbeta och strävar hela tiden mot att kunna erbjuda hållbara konferenser, måltider och event. Läs mer nedan om hur vi arbetar för att skapa rum för hållbara möten.

VÅRT MILJÖANSVAR

Vi är stolta att berätta om vårt sätt att arbeta.

Hållbara måltider är socialt ansvar – från inköp till avfall, smarta transporter och minskad användning av engångsemballage samt trygga anställningar för våra medarbetare. Mat som inte går åt under dagen ser vi till att bättre behövande får.

Hållbara måltider är socialt ansvar!

Våra värdegrunder till måltidsupplevelser når vi genom konsekvent satsning på:

 • Hållbara basvaror
 • Miljövänliga hygien- & rengöringspreparat
 • Smarta inköp, avfallsåtervinning, minimerade transporter
 • Trygga anställningar för våra medarbetare

 

 • Vår största miljöpåverkan är maten.
  Därför vill vi påverka gästen i sitt val och göra det vi kan för att minska den totala Co2 påverkan. Genom att koldioxidmärka våra rätter kan gästen göra val baserat på hur mycket avtryck man vill göra och köket kan utmanas i att göra mer hållbara val i recepten.

 

 • Matsvinn
  Faktum är att det är ett så oerhört onödig ekonomisk och miljömässigt svinn som vi tillsammans kan göra något åt! Vi är stolta över att arbeta med Generation Waste för att mäta och därmed kunna minska vårt eget svinn i köket, på tallriken och buffé. Dessutom, den maten som blir över när dagen är slut säljer vi till reducerat pris via ToGoodToGo (den skulle annars hamnat i… ja, ni gissade rätt; Soptunnan!)

 

 • Vi vill alltid bli lite bättre.
  Därför är vi diplomerade i enlighet med SUSA (Sustainable Standards) där vi hela tiden utmanas att skruva lite där, fokusera lite här. Allt för att hålla oss på tårna och verkligen ifrågasätta oss själva – är detta verkligen det mest hållbara sättet att göra det på?

 

 • Hållbara ledare och arbetsmiljö.
  Att leda är att agera förebild och ta ett tydligt ägandeskap i sin roll. Vi arbetar aktivt med att skapa de förutsättningarna genom rätt verktyg, målsättning, kompetens och utvecklingsmöjligheter för våra ledare. Vi temperaturmäter alla våra medarbetare med verktyget Winning Temp för att få tidiga indikationer på områden där vi behöver bli bättre eller där vi kan lyfta goda exempel.

 

Nedan kan du läsa mer om våra olika miljöinitiativ och vår satsning inom hållbarhet.

MILJÖPOLICY

Chalmers Konferens & Restauranger verkar för att ständigt förbättra miljöarbetet utifrån gällande miljölagstiftning. Inom vårt miljöarbete arbetar vi dagligen med:

 Inköp

Göra miljömedvetna val vid upphandling samt välja leverantörer och entreprenörer med god miljöhänsyn.

Vid inköp av råvaror så långt som möjligt välja ekologiska, närproducerade, säsongsenliga och rättvisemärkta produkter, idag är många av våra basråvaror ekologiska och/eller närproducerade t.ex. kaffe, mjölk, grädde, ägg, frukt och mjöl.

Servera filtrerat och kolsyrat kranvatten samt eftersträva minskad hantering av buteljerat vatten på glasflaskor.

Välja förpackningar och engångsmaterial som är så miljövänliga som möjligt och endast använda engångsmaterial om det är absolut nödvändigt (takeaway).

Öka andelen miljömärkta kemikalier.

Avfall, energi & transporter

Minimera svinnet vid tillagning av råvaror och rätt mängd mat vid servering.

Minimera transporter exempelvis genom samkörning med flera leverantörer vilka i sin tur minimerar engångsemballage vid transport genom att använda SRS backar.

Skänka överbliven mat till bättre behövande genom vårt samarbete med Allwin.

Minska våra co2-utsläpp genom att öka andelen vegetariska måltider.

Minska vårt co2-utsläpp genom klimatmärkning av våra maträtter

Ha en fungerande avfallshantering och så långt möjligt återvinna det avfall som genereras av verksamheten.

Upphandla miljömärkt el.

Kommunikation & utbildning

Fortbilda vår personal och kommunicera vårt miljöarbete till gäster, leverantörer, anställda och övriga intressenter via vår hemsida och interna kommunikationskanaler.

Minska förbrukningen av kemikalier i stort genom tydliga rutiner och utbildning av personal.

KLIMAT 2030 – Västra Götaland ställer om

Chalmers konferens och restauranger är en del av “Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”. Västra Götaland har ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. Genom att vara en del av Klimat 2030 vill vi bidra till omställningen till en klimatsmart region.:

 Vårt åtagande

Chalmers Konferens & Restauranger verkar för en fossilfri framtid. Genom utbildning och i samverkan med Chalmers Tekniska Högskola så ska vårt miljöledningssystem vara i framkant. Vi har ambitionen att fortsatt bidra med innovativa och hållbara lösningar till vår bransch som skapar ringar på vattnet. Vi konkretiserar och förverkligar våra ambitioner genom vår miljöpolicy, rutiner för inköp, avfall och återvinning samt via våra Gröna Möten.

Genom att beräkna och kommunicera klimatpåverkan på våra menyer till våra gäster möjliggör vi beteendeförändringar bland både personal och gäster. Detta skapar en unik symbios där personal och gäster arbetar tillsammans med att minska sina utsläpp.

Läs mer om Klimat 2030 här.

Se filmen om Chalmers arbete här.

SVENSK MILJÖBAS

Miljödiplomerade – enligt Svensk miljöbas.

Att miljödiplomera sin verksamhet innebär att ett miljöledningssystem enligt kraven i Svensk Miljöbas införs.
Miljöledningssystemet är ett verktyg för att skapa ordning och reda i miljöarbetet och minska verksamhetens miljöbelastning.

Miljöarbetet kan stärka verksamhetens varumärke, underlätta marknadsföring och bidra till ett förbättrat konkurrensläge. Med ett Svensk Miljöbas miljödiplom kan verksamhetens miljöarbete marknadsföras i hela Sverige.

Vägen fram till ett miljödiplom består bland annat i att:

 • Kartlägga verksamhetens miljöpåverkan
 • Planera och genomföra miljöförbättringar
 • Utbilda medarbetarna
 • Följa upp och förbättra miljöarbetet
 • Följa vår miljöpolicy

Svensk Miljöbas miljöledningsstandard bygger på grundläggande delar i ISO 14001 och EMAS. Skillnaderna jämfört med ISO 14001/EMAS är bland annat lägre krav på dokumentstyrning, avvikelsehantering och rutiner. Svensk Miljöbas lägger stor vikt vid vad verksamheten presterar i form av faktiska miljöförbättringar och miljöutbildning för medarbetarna.

DET GRÖNA MÖTET

Miljödiplomerade konferens och arrangemang.

Vi kan och har miljödiplomerat våra konferenser och event. Miljöförvaltningen går tillsammans med dig igenom vilka förutsättningar för miljöanpassningar som finns för just ditt event. Om det finns behov har vi ett förberedande möte med eventansvarig. Därefter ska du arbeta med en checklista där du kryssat för vilka krav eventet uppfyller och hur du genomför åtgärderna. Utifrån dokumentationen görs en bedömning av om det är tillräckligt eller om du behöver komplettera dokumentationen innan diplomeringen godkänns. Under eventet genomför miljöförvaltningen revisioner på plats och resultatet av revisionen redovisas i en rapport.

Referenskund: Gothenburg award

HÅLLBARA BASVAROR

Vid inköp av råvaror väljer vi där det är möjligt ekologiska, närproducerade, säsongsenliga och rättvisemärkta produkter, idag är en del av våra råvaror alltid ekologiska och/eller rättvisemärkta.

KAFFE

Vi serverar Rainforest Alliance-certifierat och KRAV-certifierat kaffe i alla våra caféer, restauranger och under alla våra konferenser, event samt cateringar. Läs mer om Rainforest Alliance.

ÄGG

Höns som producerar ekologiska ägg går fritt i stora stallar. Beläggningen är något lägre än i övrig frigående produktion, d.v.s. max 6 höns per kvadratmeter tillgänglig yta. Hönsen ströbadar på golvet och har tillgång till sittpinnar i olika höjder och reden att lägga sina ägg i. Minst en tredjedel av golvytan ska vara täckt av ströbädd. Hönsen kan gå ut i gräsbevuxna rastgårdar, när vädret så tillåter. Minst 95 % av fodret ska vara ekologiskt odlat. Läs mer om ekologiska ägg på www.krav.se.

SPANNMÅL

Skördarna i ekologisk spannmål är omkring 30-50 procent lägre jämfört med konventionell odling. Rågvete och blandsäd (havre och korn) klarar sig bäst i jämförelse, medan höstvete och höstråg klarar sig sämst. Skillnaderna mellan skördenivåerna i ekologisk och konventionell spannmål är störst på slättbygden och minst i skogsbygden.

Viktigt att du har en bra växtföljd
Växtföljden är den viktigaste faktorn vid ekologisk spannmålsodling. Du bör normalt sett inte odla spannmål efter spannmål. I ekologisk odling behövs bra förfrukter. Ta hänsyn till odlingshistoriken på din gård. Om du på din gård tidigare har haft en ensidig produktion av spannmål och ska ställa om till ekologisk produktion är det extra viktigt att snabbt få in vall i växtföljden för att bygga upp mullhalt och struktur i jorden. Med en vall i växtföljden minskar ogrästrycket på fältet. Läs mer

FRUKT

Vi använder endast kravmärkta vindruvor, äpplen och bananer.

VINDRUVOR

Vindruvor kan innehålla rester av flera kemiska bekämpningsmedel. I ett EU-stickprov på ett paket vindruvor hittades rester av 26 olika bekämpningsmedel. Välj även russin och vin som är KRAV-märkt.

ÄPPLEN

KRAV-märkta äpplen är inte besprutade med naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel. 2010 gjorde Livsmedelverket 149 stickprov på äpplen. 87 procent innehöll mätbara rester av bekämpningsmedel. 41 olika bekämpningsmedel fanns i äpplena.

BANANER

Besprutade bananer innehåller flera olika bekämpningsmedel och hälften av kemikalierna finns i fruktköttet. På konventionella bananplantager lider arbetarna av nervskador och sterilitet orsakade av kemiska bekämpningsmedel.

 • KRAV-märkta bananer är odlade utan skadliga bekämpningsmedel
 • Odlingarna bidrar till renare vattendrag och gynnar den biologiska mångfalden
 • Ekologisk odling skadar inte bananarbetarnas hälsa
 • På KRAV-märkta plantager är barnarbete och tvångsarbete förbjudet
 • Det är tillåtet att organisera sig fackligt
 • Produktionen är kontrollerad av certifieringsföretag

Läs mer på KRAV.

MEJERIPRODUKTER FRÅN WAPNÖ

Wapnö har miljöarbetet i fokus!

På Wapnö arbetar man i det ekologiska systemet för att driva ett uthålligt skogs- och jordbruk med den biologiska mångfalden. Wapnö har under många år aktivt deltagit i det globala ekologiska systemet med ständiga förbättringar mycket tack vare tidig miljöcertifiering som löpande ökat kunskapen i företaget.

Wapnö har investerat i en miljö- och energieffektiv biogasanläggning där djurens gödsel rötas och rötgasen ger el, värme och kyla vilket kommer att användas på Wapnö gård och ersätta inköpt el och olja. Om tre år skall biogasanläggningens kapacitet vara fullt utnyttjad och företaget ska ha minskat sina energiinköp med mellan 70 och 80 %. Genom denna stora investering tar Wapnö ännu ett mycket långt steg in i framtiden där konsumenten genom sitt val kan både påverkar den globala och lokala miljön mycket positivt. Läs mer om Wapnös helintegrerade kretslopp!

Härodlat® och Härproducerat® ger en styrka både för miljö och kvalité. Wapnö AB skall så långt det är ekonomiskt möjligt att utveckla alla divisioner utifrån de starka och miljöriktiga varunamnen Härproducerat® och Härodlat® .

”Om inte Wapnös djur, åkrar, skog eller park räcker till så gäller Vapnödalen innan det letas i Halland, Sverige eller värden utanför”. Det ger en uthållighet inom företaget och för företagets framtid. Wapnö AB saluför varor och tjänster med hänsyn med ovan som ledord vilket ger leder till stor miljöhänsyn och en påverkan som minskar förbrukning av naturtillgångar och energi där förnyelsebar energi är viktig att optimera. Företaget är mån om drift på ett uthålligt sätt som bevarar den biologiska mångfalden. Ledningssystemet ISO har även en mycket stor betydelse för att vara uppdaterad på gällande miljölagstiftning och andra regler. Företaget ligger väl framme för att överträffa andra med råge inom många områden. Det årliga arbetet med miljöhusesyn samt kontinuerlig avvikelserapportering med förebyggande åtgärder gör att de kan förebygga miljöpåverkan. Planer m.m. finns inarbetade i ledningssystemet och miljön är en del av företagets naturliga vardag. Alla känner av den.
Läs mer på www.wapno.se.

HYGIEN OCH RENGÖRINGSARTIKLAR

Vid inköp av kemiska produkter väljer vi främst miljövänliga alternativ. Om produkten inte finns som miljömärkt alternativ använder vi den minst miljöfarliga produkten. Säkerhetsdatablad finns för alla kemiska produkter och förvaras lättillgängligt i närheten av respektive kemisk produkt. Vårt mål är att 100% av våra produkter skall vara miljöcertifierade.

INKÖP

Särskilt utvalda produkter är alltid ekologiska och rättvisemärkta. Ekologiska och rättvisemärkta alternativ väljs alltid i den mån det är ekonomiskt och kvalitativt möjligt.

Läs mer om våra inköpsrutiner & policy

MEDLEMMAR I CSR VÄSTSVERIGE

CSR innebär att aktivt bidra till en hållbar utveckling genom att som verksamhet förstå och ta ansvar för sin påverkan på samhälle, miljö och människa. Ett strategiskt CSR-arbete stärker förmågan att identifiera och förhindra eventuell skadlig inverkan men framförallt, skapar värdeskapande möjligheter för den egna verksamheten och samhället i stort. Läs mer här

AVFALL & ÅTERVINNING

För att minska på avfall levereras mycket av maten idag i returemballage i stället för frigolitlådor. Vi har en fungerande avfallshantering och så långt som möjligt återvinner och återanvänder vi avfall som genereras av verksamheten. I konferensavdelningarna finns flertalet sorteringsstationer uppställda på olika ställen. Fraktionerna vid de olika stationerna skiljer sig åt något men sammantaget finns kärl för; hårdplastförpackningar, metall, pappersförpackningar, brännbart, färgat glas, ofärgat glas och kartong. Alla våra sopsäckar är tillverkade i Sverige och av 80% återvunnet material.

KOMPOSTERING

Vi komposterar allt matavfall i alla våra kök och caféer.

Matavfall mals i tre avfallskvarnar som finns i köken och lagras i två tankar under byggnaden, därefter går avfallet till anläggning för bioenergi. Tömning av matavfallstankar och fettavskiljare sköts av kretsloppskontoret. Vårt matavfall skickas till Härryda för framställning av biogas.

Vad är biogas?

Biogas är ett förnybart bränsle som framställs från avfall och restprodukter som matrester, avloppsvatten, växtrester och gödsel. Biogasen kan användas som ett klimatsmart alternativ till bensin och diesel i både lätta och tunga fordon. Det är då ett drivmedel som ger väldigt låga koldioxid- och partikelutsläpp. För att kunna använda biogas som drivmedel i fordon måste den uppgraderas eller renas så att metanhalten når upp till minst 97 %. Utöver drivmedel kan biogas användas till uppvärmning, för elproduktion och som insatsråvara i industrin. Biogasen kan distribueras i befintliga naturgasledningar.

Rötresten blir växtnäring

När biogas framställs skapas både biogas och en restprodukt (biogödsel) som kan användas som gödsel, jordprodukter och jordförbättringsmedel som återför växtnäring till marken.

Varför är biogas så intressant?

Bidrar till en mer hållbar avfallshantering när biogasen produceras ur avfall och restprodukter som matrester, gödsel, avloppsvatten, växtrester. Ger förnybar energi; el, värme och drivmedel Minskar utsläppen av växthusgaser genom att:

 • Ersätta fossila bränslen som bensin och diesel i t ex transportsektorn.
 • Minska läckage av metan och lustgas från avfall och restprodukter när dessa rötas.
 • Minska behovet av handelsgödsel, som har en fossilintensiv tillverkning, eftersom rötresten fungerar bra som växtnäring.

Produceras och skapar jobb lokalt och gynnar svensk teknik på export. Ökar oberoende och försörjningstryggheten för bränsle.

LEVERANTÖRER & TRANSPORT

Vi gör miljömedvetna val vid upphandling samt väljer leverantörer och entreprenörer med god miljöhänsyn.

Våra leverantörer och entreprenörer skall besvara företagets miljödeklaration. Vid val av nya leverantörer och entreprenörer granskar vi företagen innan beslut fattas. I första hand väljer vi leverantörer och entreprenörer med eget aktivt miljöarbete. Vi minimerar transporter exempelvis genom samkörning med flera leverantörer vilka i sin tur minimerar engångsemballage vid transporter genom att använda SRS backar.

Alla transporter ger upphov till utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser som bidrar till global uppvärmning. Vi har ett stort flöde av varor och får leveranser dagligen till restaurangerna. De två tjänstebilarna som används inom verksamheten är idag inte klassade som miljöfordon. Bilarna används främst till interna transporter och catering och rör sig därmed främst i centrala delar av Göteborg.

GREEN BUILDING

Lindholmen Science Park tar Green Building till en ny nivå.

När den nya delen av Lindholmen Science Park invigdes sommaren 2010 blev det en av Göteborgs mest miljöanpassade och energieffektiva kontorsbyggnader. Detta har vi lyckats med genom affärsmässiga beslut med livscykelkostnadsberäkningar som ett värdefullt beslutsunderlag. Självklart blir huset certifierat enligt Green Building. För att få certifieringen krävs att huset är 25% effektivare än ett norm-hus och Lindholmen Science Park blir nästan 40% effektivare – 68 kWh/m2 och år istället för normkravet på 110!

Som beställare har vi satt kraven och har i en samarbetsentreprenad utnyttjat alla inblandades kompetens; från konsulter via entreprenörer till installatörer. Alla är med i samarbetet och bidrar till att byggnaden klarar de miljökrav som ställs på både material och installationer. Det innebär bland annat en speciell glasfasad som ger upplevelsen av ett uppglasat hus men där det till stora delar ligger en välisolerad vägg bakom glaset. Vi har även automatisk solavskärmning som tillsammans med dagsljus- och behovsstyrd belysning, som är mycket el-effektiv, sparar mycket kylenergi. Vi använder självklart Bra Miljöval-märkt fjärrvärme, fjärrkyla samt Bra Miljöval-märkt el och planerar även för att installera solceller på taket som hyresgästerna kan köpa el till sin verksamhet ifrån.

http://www.sgbc.se/certifieringssystem/greenbuilding

SAMHÄLLSANSVAR OCH SMARTA LÖSNINGAR

Vi ser till att all fast anställd personal skall genomgå en grundläggande miljöutbildning på minst en halvdag. Detta enligt råd och riktlinjer från Svensk Miljöbas utbildningskrav. Huvudsakliga områden som behandlas är:

 • Jordens utveckling och kretsloppen
 • Miljöhoten
 • Kemikalier, avfallshantering och transporter
 • Miljömärken och Miljömärkessystem

MILJÖMÄRKT KONTORSMATERIAL

Vi väljer alltid torkpapper samt skriv- och kopieringspapper, konferensblock som är miljömärkta. Vid inköp av övrigt kontorsmaterial används i förstahand miljömärka produkter. För beställning av trycksaker väljer vi miljömärkta produkter så långt det är tekniskt och ekonomiskt försvarbart.

DIGITALA VEPOR

Vi erbjuder våra kunder att projicera bilder på våra sidodukar i stora konferenshallen och på så sätt undvika att de producerar pappersvepor.

DIGITALA SKÄRMAR FÖR LUNCHMENYER MM.

Alla våra lunchmenyer displayas på digitala skärmar i stället för att menyer skrivs ut i pappersformat. Menyerna läggs även ut på våra hemsidor och Facebooksidor.

TOUCH SCREEN I STÄLLET FÖR PAPPERSUTSKRIFTER

Vi har valt att inställera touch screens i våra kök, för att undvika pappersutskrifter och har därmed halverat pappersåtgången i köken på båda våra anläggningar.

SAMARBETE MED ALLWIN

Samverkan kring innovativt återvinningssystem är socialt, miljömässigt och ekonomiskt bra för samhället.

Allwin har under många år byggts upp med mycket små medel, visionen har varit stor och motgångarna många, men det har kämpats vidare på grund av ett nätverk av engagerade organisationer, företag och människor som stöttat och hjälpt till genom åren. Vi samarbetar med livsmedelskunder som vill skänka produkter som är i slutet av sin livscykel. Istället för att slänga dessa varor strävar vi efter att dessa i möjligaste mån skall levereras till medborgare som har det socialt svårt. Vi tillhandahåller för en CSR avgift, lager och distribution samt leverans ut till hjälporganisationer. Våra livsmedelskunder vill göra något positiv av deras överskott av osåld mat, vi låter Allwin köra deras varor till hjälporganisationer som i sin tur stöttar utsatta. Vårt fokus ligger på att i dialog med livsmedelsindustrin expandera en social innovation som är bransch-överskridande från industrin, genom Allwin ut till hjälporganisationer till förmån för behövande. På grund av felprognoser i produktionen, reklamationer, fraktskador och felmärkning slängs det dagligen 822 ton ätbar mat i Sverige (822 000 kilo), som företag nu i samarbete med Allwin försöker rädda till välgörenhet. Istället för att betala sopbolaget för att elda, betalar man oss för att lagerhålla och vidaredistribuera ut maten till välgörenhetsorganisationer som hjälper behövande. I detta finns även stora miljövinster.

Fakta om Allwin:
Verksamma i Göteborg.
Antal anställda: 2 st.
Leverarar ut mellan 500 till 1 000 kilo mat per dag.

Mer info om Allwin.

FJÄRRVÄRME

Båda våra anläggningar använder fjärrvärme.

Fjärrvärme hushållar med jordens sinande resurser genom att ta tillvara det som annars går till spillo. Det är också en klimatsmart och energieffektiv uppvärmningsform. Tack vare fjärrvärmen är luften i städerna renare och utsläppen betydligt lägre än i slutet av 1900-talet.

Tack vare att fjärrvärmen kan ta tillvara resurser som annars skulle gå förlorade gör den hela samhällen energieffektiva. I produktionen används exempelvis rester från skogen – som toppar och grenar – träavfall och annat biobränsle. Systemet tar också vara på värme som uppstår vid elproduktion i kraftvärmeverk, vid avfallsförbränning och överskottsvärme från lokala industrier. När el och värme produceras samtidigt kallas det kraftvärme. När man gör el uppstår värme som i sin tur blir en ny nyttighet – fjärrvärme. Kraftvärmen är en viktig del i produktionen av förnybar el eftersom den oftast produceras av biobränslen eller vid avfallsförbränning.

 • Hälften av uppvärmningen
 • Bra för miljö och klimat
 • Tryggt och bekvämt

VI HAR VALT MILJÖMÄRKT EL

Naturskyddsföreningens Bra Miljöval är världens tuffaste miljömärkning.
Detta var främsta anledningen till varför vi valde denna el. Genom att vi väljer förnybar el märkt Bra Miljöval, dvs. el från vattenkraft, biobränslen, vindkraft och solenergi som uppfyller Naturskyddsföreningens hårda krav, hjälper vi till att snabba på utvecklingen mot mer hållbar elframställning. Kraven från Naturskyddsföreningen innebär till exempel att vattenkraft inte får torrlägga vattendrag, vindkraft inte får stå i känsliga naturområden och biobränslen måste komma från kontrollerat skogsbruk som tar hänsyn till biologisk mångfald.

Naturskyddsföreningens miljöfond

Den som köper el märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval bidrar också med pengar till tre fonder. En av fonderna främjar miljöförbättrande åtgärder kring vattenkraften för att återskapa biologisk mångfald i våra vattendrag. Övriga fonder gäller energieffektivisering och investeringar i ny spännande teknik.

Läs mer

REFILLMUGGAR

KeepCup vs engångsmuggar

Varje minut används och kastas uppskattningsvis mer än 1 miljon engångsmuggar världen över. Varenda minut, alla timmar, alla dagar… Varje år tillverkas ca 500 miljarder engångsmuggar i papper, det innebär 75 muggar för varje enskild person världen över.

Engångsmuggar är sällan tillverkade av återvunnet papper, med hänsyn till hälsa och smittorisk. Det innebär att papperet oftast kommer från nyhuggna träd. Täckta med olika sorters vax och plast är de svåra att återvinna och de flesta hamnar därför på världens växande sopberg. De engångsmuggar som är komposterbara kräver tyvärr professionell kompostering, det fungerar inte med hushållskompost. Och då sopsorteringsmaskiner har svårt att skilja komposterbara från ”vanliga” så går oftast även de förra till brännbart.

I bara 20 engångsmuggar med lock finns så mycket plast att det räcker till att tillverka en KeepCup i storlek small. Om du använder din KeepCup i tre år har du totalt förbrukat 87 gram plast, om du under den tiden istället dricker en kaffe om dagen i engångsmugg hinner du förbruka ungefär 2 700 gram, 2,7 kilo plast! Uppskattningsvis innehåller de flesta produkter bara endast 5 % av de råvaror som gått åt i tillverkningsprocessen. Att minska mängden produkter vi konsumerar hör till det viktigaste vi kan göra för vår miljö.

Läs mer

NYCKELTAL

Miljödiplomerat event: Göteborgs Priset 2013

Läs mer

FRAMTIDEN

 • Öka nyckeltalen
 • Komposterbart engångsmaterial
 • Samordning av transporter
 • Fler ekologiska basråvaror
 • Alltid erbjuda även vegetariska alternativ till alla våra gäster
 • Sträva efter att ständigt förbättra miljöarbetet genom utbildning samt kommunicera detta till våra kunder genom att miljödiplomera verksamheten

BIDRAGANDE ”SUSTAINABLE GOTHENBURG”

Sustainable Gothenburg är ett projekt där Göteborg & Co, tillsammans med Göteborgs Stad och Svenska Mässan, arbetar för att utveckla Göteborg till en ledande hållbar mötes- och evenemangsdestination. Chalmers Konferens & Restauranger har varit medverkande i detta projektet sedan uppstarten 2011.

Projektet syftar till att öka kunskapen och förståelsen för affärsorienterad hållbarhet och att öka samarbetet näringsidkare emellan. Göteborgs mötes- och evenemangsindustri kan på så sätt utveckla nya lösningar som reducerar kostnader, skapar nya affärer, minskar miljöpåverkan och skapar en mer hälsosam och angenäm stad att leva i och besöka. Inom projektet har också Göteborg & Co varit en av grundarna till GMIC Sweden Chapter – den svenska avdelningen i den globala intresseorganisationen Green Meeting Industry Council (GMIC). Visionen är att förändra mötesindustrin genom att påvisa hållbarhetsfrågor som en nödvändig faktor för långsiktig framgång och lönsamhet.

CARBON FOOTPRINT – FOR THE LUNCH MEALS

Från hösten 2016 så är all mat i Kårrestaurangen, Express, L´s Kitchen och L´s Express miljömärkt i form av ett kalkylerat CO2-utsläpp på alla maträtter. Målet med detta är att långsiktigt servera mat som är mer hållbar samt att informera våra gäster och medarbetare om matens miljöpåverkan.

THE CURRENT GLOBAL PICTURE

Modern agricultural systems are cause to multiple environmental problems from local to global scale, such as deforestation, loss of habitat, biodiversity and other ecosystem services, soil erosion, disruption of nutrient cycles and emissions of greenhouse gasses (GHG). About a quarter of mankind´s worldwide GHG emissions stem from the agriculture, forestry and land-use sector.

Global-Emissions-per-economic-sector-372x300

However, when it comes to emissions, there are large differences between food products and their origin. The livestock sector alone is responsible for 14,5% of all global GHG emissions.[1] This means almost two thirds and hence the majority of all agricultural emissions results from the production of animal-based products like meat, egg and dairy.

&nbsp

Meat and dairy products from cattle are the largest GHG emitters. This is for two reasons: firstly, meat and dairy have a very low energy conversion efficiency, due to large areas of land required for growing feed used in raising livestock. The second factor is the way cattle digest their feed. Like buffalo, sheep and goats, cattle are ruminant animals; when chewing and fermenting their feed some of the carbon is converted into methane, CH4, which is released to the atmosphere. CH4 is a (34 times) more potent greenhouse gas than carbon dioxide CO2.

THE GLOBAL FUTURE

Climate change and the cuts in emissions required to limit global average temperature increase to below 2°C compared to pre-industrial levels, as agreed by 195 nations at the UNFCCC Climate Conference in Paris in December 2015[2], poses a major challenge to all economic sectors. While GHG emissions have to be reduced, the livestock sector is at the same time facing a significant rise in demand, due to the growing world population and increasing wealth.

Recently published research points out that it will not be enough to reduce greenhouse gas emissions from the combustion of fossil fuels in the energy system [3]. Thus, it is imperative to also reduce emissions of nitrous oxide and methane from agriculture. Increased productivity, technological advancements and reduced food wastage contribute to emission reductions, however, it will also require dietary changes, for example in the form of reduced consumption of beef and dairy products [3].

THE SWEDISH CONSUMER PERSPECTIVE

From the perspective of an individual living in Sweden, on average one quarter of emissions which are directly or indirectly caused by private consumption stem from food [4].

Private-Consumption-442x300

Source: European Commission, 2016. EC Climate Action.
[online] Available at: this URL [Accessed 22 Mar. 2016].

Over the course of one year, this equals approximately 1.8 tonnes of CO2-eq, of which 38 % are from ruminant meat and 23% from dairy products [4]. Comparing this to people´s energy and protein consumption, however, only small shares are covered by beef and dairy respectively, as shown in the following graph.

Protein-Energy-Intake-450x209

In total every Swede emits an average of about 7.2 tonnes CO2-eq per year [4]. Note that this is private consumption only, and does not include emissions from the public sector.

THE CARBON FOOTPRINT LABEL

Being aware of the climate issues related to food, we decided to assess the carbon footprints of meals on campus. Starting in our biggest restaurant, Karrestaurangen at Johanneberg Campus, we introduced carbon labeling to the menus. It is a way for us to learn, and at the same time an opportunity to share information about the food’s climate impact with our guests. The traffic-light-colored bars shall allow easy distinction between low and high footprints and comparison among the different dishes.

dia_4-450x224

The values to the right of the colored bars express the approximate amount of greenhouse gases emitted per serving.

HOW IS THIS VALUE CALCULATED?

Our chefs know how much of each ingredient they use to prepare your lunch. These ingredients are listed in different product groups. For each product group, the respective quantities are combined with scientific data on life cycle emissions, adding up to the footprint per dish.

WHAT DOES THE FOOTPRINT INCLUDE AND WHAT NOT?

The resolution of available data from life cycle assessments is limited due to the complexity of the method. The data underlying this label is therefore aggregated to average emission values for groups of food products consumed in Sweden. For example, one kilogram of pasta sold in Sweden has an average footprint of 0.6 kg CO2 [3]. Distinctions between different producers and product types like whole grain pasta, conventional or organic are not made. The footprint includes direct emissions resulting from the consecutive production stages along the supply chain. Additionally, indirect emissions related to these processes are included, such as fertilizer production or power generation. Both, direct and indirect emissions are expressed in kilograms of carbon dioxide equivalent (CO2-eq), that is both, CO2 itself, but also other climate relevant gases, like methane (CH4) and nitrous oxide (N2O). Not included in the footprint label, due to their minor contribution, are life cycle stages at the sales level, such as transportation to our restaurant, preparation of the food and management of food waste.

HOW MUCH IS 1 KG OF CO2 EQUIVALENT?

The traffic- light colors from green (low emissions) to red (high emissions) and the length of bars according to the footprint indicate what is a relatively better or worse choice for the climate. In absolute terms, however, the emission values may be harder to interpret. How much is a lot or a little and how does this compare to other emission sources in our life? Food products are not commonly associated with emissions, such as driving a car, i.e. car-emissions seem to be much more concrete than emissions from production processes with many steps. So how many kilometers could you drive, causing an equal amount of emissions as your lunch? We calculated some examples below:

Scale-Comparison-Car-km-450x196

How were the emissions translated into car kilometers? Assuming specific emissions of 130g/km under test conditions (according to the New European Driving Cycle EU target for new cars in 2015) plus 31% to compensate for real world driving conditions[5] and another 17% for well-to-wheel fuel life cycle emissions[6], gives roughly 200 g CO2-eq per km driven.

References

[1] Gerber, P.J., Steinfeld, H., Henderson, B., Mottet, A., Opio, C., Dijkman, J., Falcucci, A. & Tempio, G., 2013. Tackling Climate Change Through Livestock – A Global Assessment of Emissions and Mitigation Opportunities. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Rome.

[2] European Commission, 2016. EC Climate Action. [online] Available at: http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris/index_en.htm [Accessed 22 Mar. 2016].

[3] Bryngelsson, D., Wirsenius, S.,, Hedenus, F., and Sonesson, U., 2015. How can the EU climate targets be met? A combined analysis of technological and demand-side changes in food and agriculture. Food Policy, [online] 59, pp.152–164. Available at: .

[4] Swedish Environmental Protection Agency, 2010. The Climate Impact of Swedish Consumption. [online] Available at: . Naturvårdsverket, 2010. The Climate Impact of Swedish Consumption. [online] Available at: .

&nbsp

[5] Mock, P.; Tietge, U.; Franco, V.; German, J.; Bandivadekar, A.; Ligterink, N.; Lambrecht, U.; Kühlwein, J.; Riemersma, I., 2014. From laboratory to road – A 2014 update of official and ‘real-world’ fuel consumption and CO2 values for passenger cars in Europe. [online] International Council on Clean Transportation.

[6] Edwards, R.,, Larive, J.-F.,, Rickeard, D., and Weindorf, W., 2014. Well-to-Wheels analysis of future automotive fuels and powertrains in the European context, WELL-TO-TANK (WTT) Report. Version 4.a. [online] Joint Research Center of the EU (JRC): Ispra, Italy.

[7] Edwards, R.,, Larive, J.-F.,, Rickeard, D., and Weindorf, W., 2014. Well-to-Wheels analysis of future automotive fuels and powertrains in the European context, WELL-TO-TANK (WTT) Report. Version 4.a. [online] Joint Research Center of the EU (JRC): Ispra, Italy.


newslatter